ສື່ສີ່ງພີມ

Name Downloads Version Last Modified Download File Size File Type
Name Downloads Version Last Modified Download File Size File Type
Maps
ແຜນທີ 2 ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
17 downloads 1.0 13-06-2019 7:06 Download 146.9 KB
ແຜນທີ 2 ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງນາໝໍ້
23 downloads 1.0 13-06-2019 7:06 Download 745 KB
ແຜນທີ 3 ສະພາບປ່າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ບ້ານດອນເງິນ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
26 downloads 1.0 13-06-2019 7:06 Download 151.4 KB
ແຜນທີ 1 ແຜນທີຈຸດທີຕັ້ງ ບ້ານຫວ້ຍຫ້ອມ
28 downloads 1.0 13-06-2019 7:04 Download 359.7 KB
ແຜນທີ 1 ແຜນທີຈຸດທີຕັ້ງ ບ້ານດອນ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
28 downloads 1.0 13-06-2019 7:03 Download 107.6 KB