ຄັງຮູບພາບ

ປູກໄມ້ ເຂດຟື້ນຟູປ່າໄມ້ບ້ານຫ້ວຍຫ້ອມ

ຝືກອົບຮົມການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງໂຄງການ APFNet ກັບ ໂຄງການ AFoCo