ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້
ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ຕູ້ ປ. ນ, ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ, ບ້ານ ທາດດຳ,  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ສປປ ລາວ. 

Tel: +856 – 21 – 563159
  Fax: +856 – 21 – 563159
laoapfnet.dof@gmail.com
laoapfnet.maf.gov.la

ແຜນທີ່

[recaptcha]