ຜົນໄດ້ຮັບ & ກິດຈະກຳ

ອົງປະກອບໜ້າວຽກ ແລະ ກິດຈະກຳ

  • ຜົນໄດ້ຮັບ 1. ການພັດທະນາແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ບ້ານ
  • ຜົນໄດ້ຮັບ 2. ການປະຕິບັດ ແລະ ວິທີການທີ່ດີເດັ່ນສຳລັບເຂດສາທິດການປູກ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້
  • ຜົນໄດ້ຮັບ 3. ການປັບປຸງລະບົບກວດກາປ່າໄມ້
  • ຜົນໄດ້ຮັບ 4. ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຕາມແລວຊາຍແດນລາວ-ຈີນ
  • ຜົນໄດ້ຮັບ 5. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນ
  • ຜົນໄດ້ຮັບ 6. ການບັນທືກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່ດີນເດັ່ນຂອງໂຄງ